דלג לתוכן מרכזי


0 סל קניות 0
תפריט משתמש

1. בעלות האתר והשימוש בו

1.1. אתר זה ממיצוי במבעלות חברת mixtrade (להלן: "החברה")והוא מופעל באמצעות כתובת www.mixtrade.co.il (להלן "כתובת האתר"). הפעלת האתר ו/או השימוש בו הוא לביצוע כל פעולה חוקית, ובכלל זאת, איתור בתי עסק ונותני שירותים שונים וביצוע רכישת מוצרים מקוונת.

1.2. השימוש באתר ו/או בתכנים המוצגים בו באמצעות מחשב ו/או כל מוצר קצה אחר, כפוף לתנאי תקנון האתר (להלן: "התקנון"). גלישה והשימוש באתר כפופה להסכמה מקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה. המונח 'שימוש' באתר יפורש בצורה הנרחבת ביותר ויכלול ביקור /ואו גלישה באתר ו/או פעולה ו/או רישום ו/או הורדה באתר. הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את התקנון, בטרם תבצע/י שימוש באתר. תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי השימוש המפורטים בו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו. באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש. 

1.4. השימוש באתר מותר מגיל 18 (להלן: "המשתמש"). באם הינך מתחת לגיל 18 השימוש באתר מותר רק באמצעות הורי הקטין (או אפוטרופוס אחר). השימוש באתר ע"י קטין מעיד על הסכמת האפוטרופוס שלו. 

1.5. כל התכנים באתר, המידע, התמונות, קטעי הוידאו, תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, לרבות עיצובם, הצגתם ועריכתם, וכל הודעה, תגובה, סקירה, חוות דעת, ידיעה, קובץ, קישור וכל מידע אחר כיום ובעתיד (להלן: "תוכן האתר"), הינם בבעלות בלעדית של החברה, וכפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.  

1.6. הפעילות באתר היא לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו אסור, אלא אם כן ניתנה הסכמה מראש של החברה בכתב. על עסקה במוצרים המפורסמים באתר היא בין המשתמש לבין החנות המקוונת ואין לראות במידע ו/או בתכני האתר ו/או בפרסומים משום המלצה ו/או חוות דעת מצד החברה ו/או השירות ו/או הכדאיות לרכישה. 

1.7. האתר מאפשר איתור חברות ו/או בתי עסק ו/או ו/או יבואנים (להלן: "גופים מסחריים") ו/או מוצרים שהם מיבאים ו/או משווקים, באמצעות מנוע חיפוש המתבסס על מילות חיפוש ו/או פרטי מידע שונים. בנוסף האתר מאפשר רכישת מוצרים ו/או סחורות בדרך מקוונת, ופעילות זו כפופה לתנאי השימוש בתקנון ולכל דין במדינת ישראל.

1.8. החברה מיקסטרייד,הינה פלטפורמה אינטרנטית,המספקת לבעלי עסקים חנויות בהקמה מהירה בקניון האינטרנטי מיקסטרייד,מודל התשלום עבור החנויות הוא רטיינר חודשי(מודל של שכירות) עבור החנויות.

1.9. השירות המסופק עבור החנויות הינו בהתחייבות חצי שנתי/שנתי,עבור שירות זה קיימים מחירים מותאמים (להלן:מסלול שירותים

1.10. בעל עסק אשר הקים חנות ומחויב במסלול מנוי שנתי ואשר מעוניין להפר את התחייבותו,יוסב למנוי במסלול חצי שנתי וישלם את ההפרשים הקודמים עבור המסלול השנתי.

1.11. החברה מספקת שימוש בפלטפורמה ,הדרכה על המערכת,חיבור לממשקים,עיצוב ונראות החנויות ע״י מתן גרפיקות באנרים ,בעל עסק המעוניין להפר את הסכם ההתקשרות עבור מנוי במסלול חצי שנתי, יודיע על  כך לחברה בדואר אלקטרוני : [email protected] וישפה את החברה עבור ההקמה והעלויות עבור החנות שסופקה  

1.12. לקוח אשר נמצא במסלול שנתי ומעוניין להקפיא את המנוי ,יודיע על כך במייל [email protected], וזאת בתנאי שלקוח זה קיים כבר חצי שנה ומשלם על מסלול זה חצי שנה לפחות .לקוח משלם,הנמצא במסלול שנתי ומחויב לכל הפחות חצי שנה ,יכול להקפיא את המנוי למשך חודשיים ללא חיוב,כמו כן הפשרה של מנוי לאחר הקפאה יעלה 350 ש״ח לפני מע״מ. 

1.13.תקנון האתר בעל נפקות משפטית לכל דבר ועניין ויש לראות בו כהסכם משפטי מחייב. הפרת תקנון האתר משמעה, בין היתר, הפרת ההסכם עם החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בתי עסק אחרים העובדים עימה. החברה שומרת על זכותה לפעול בכל הליך חוקי העומד לרשותה על מנת למנוע את הפרת התקנון ו/או לפעול לקבלת פיצוי בגין הפרת התקנון. 

2. הגבלת אחריות (כתב ויתור בלתי חוזר מצד המשתמש) 

2.1. כל מידע, תוכן, שירות, מכירה או רכישת מוצר (ולצורך הנוחות יקראו ביחד להלן: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים כמות שהוא (AS IS ) והחברה, מנהליה, בעלי המניות, בעלי השליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו לא יישאו בכל אחריות בגין השימוש באתר. מובהר בזאת כי חלק נכבד מהשירותים המוצעים באתר מבוססים על פרסומים שונים מטעם הגופים המסחריים והחברה לא תהיה אחראית לכל טעות בפרסום באתר ו/או בהליך האיתור המבוצע באמצעותו, לא בצורה ישירה ולא עקיפה.

2.2. כל פרסום, נתון, מידע או תוכן מכל מין וסוג שהוא שבאתר (להלן" הפרסום") הינו בגדר המלצה בלבד, והחברה אינה אחראית ביחס לשימוש ו/או הסתמכות על אותו פרסום ו/או פעולה המבוצעת באמצעותו. כל העושה שימוש באתר, לרבות השירותים וההסתמכות על התוכן המפורסם בו עושה זאת על אחריותו האישית והוא פוטר מראש את החברה מכל אחריות לכך והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לאותם פרסומים, שירותים, תוכן ופעולות. תנאי זה הינו בבחינת כתב ויתור בלתי חוזר כלפי החברה. 

2.3. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, פגם, ליקוי, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים באתר והשירותים הניתנים באמצעותו. מובהר בזאת כי הפרסום באתר הוא דינמי ומשתנה מעת לעת, אף באופן תכוף, והחברה לא תהיה אחראית לנזק ו/או חסרון כיס ו/או הפסד וכל נזק אחר, בשל השינוי התכוף בפרסום, לרבות כאלה המתבססים על מידע מגורם שלישי, וכן לא תישא באחריות לגבי עלויות המוצרים המפורסמים באתר ו/או על ידי כל גורם שלישי.   

2.4. החברה מבהירה בזאת כי האחריות על מוצרים תינתן לפי הדין הישראלי על ידי יצרן המוצר, ובהעדר כזה בישראל, על ידי יבואן המוצר. החברה בשום אופן לא תיתן אחריות כלשהו למוצר, אלא אם כן פורסם אחרת

באתר במפורש, והמשתמש פוטר את החברה מראש בכל הנוגע למתן אחריות על מוצרים. 

2.5. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע (להלן: "שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי, לרבות בשל רכישה שבוצעה אצל אותו צד שלישי.  

2.6. החברה מפרסמת מעת לעת מבצעים המתבססים בין היתר על מידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל מבצע ו/או פרסום, להגביל את ההשתתפות בו, ולקבוע כי ההצעה אינה מחייבת ו/או מותנית בקיומם של תנאים שונים, לרבות אישורה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה. 

2.7. החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם מהשימוש האתר בשל הימצאותם של וירוסים, סוסים טרויינים ותוכנות זדוניות אחרות, העדר התאמה לתוכנות מחשב ו/או מוצר קצה, והיא מבהירה בזאת כי היא אינה מתחייבת לחסינות מפני הפרעות, ליקויים, כשלים, קלקולים, תקלות ונזקים במידה ויגרמו במהלך השימוש באתר ו/או בשירותיו.

3. שימוש בנתונים

3.1. חלק משירותי האתר מצריכים מסירת פרטים אישיים של המשתמש. ללא מסירת פרטים אישיים הנדרשים בדף הרישום (פרטי חובה) לא תתאפשר ביצוע פעולות מסוימות. הינך מתחייב בזאת כי הפרטים שימסרו בדף הרישום הפ נכונים ומלאים ועליך לשמור בסודיות את הסימסא שתמסור במהלך הרישום לאתר.

3.2. עם הרישום לאתר ניתנת הסכמתך המפורשת והבלתי חוזרת כלפי החברה לשמור את פרטיך במאגריה, על מנת לייעל עבורך את השימוש באתר ולאבטח אותו בצורה טובה יותר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לסרב, ו/או להשעות כל משתמש מהשימוש באתר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בשל אי מסירת פרטים מלאים ו/או מדויקים. כל גולש רשאי לפתוח ו/או לנהל חשבון אחד בלבד, אלא אם כן חשבון קודם שפתח נסגר. ניהול מספר חשבונות במקביל אסור בהחלט

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקשר בין כתובת דוא"ל שמסר המשתמש, עם חשבון אחר שהמשתמש מנהל באתרים אחרים, ובכלל אלה פייסבוק, טוויטר ואח' ולצורך כך תדרש למסור הסכמתך מראש

3.4. החברה תנקוט באמצעי בטיחות נאותים, לפי סטנדרטים מקובלים בתחום, לאבטחת המידע באתר וביצוע הזמנות ו/או תשלומים. כאמור בסעיף 2 לעיל, על כל תתי סעיפיו, החברה אינה אחראית לזליגת מידע לגורמים זדוניים ו/או לכל נזק, חסרון כיס או הפסד שיגרם למשתמש בגין השימוש באתר.

3.5. החברה רשאית לאפשר העלאת תגובות, הודעות, סקירות, חוות דעת וכיוצ"ב וכן רשאית להסירן מהאתר ו/או לבטל שירות מסוים לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, הואיל ומדובר בתוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או פלילי ו/או מיני ו/או בטחוני ו/או כזה הפוגע בפרטיות. המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לו הודעות, מסרונים, תיבת התקשרות וכן העלאת דפי אינטרנט נוספים לפי שיקול דעתה. 

3.6. אסור בשום מקרה לאסוף נתונים מהאתר בכל דרך שהיא (למעט באמצעות צפיה רגילה), לרבות נתוני משתמשים ו/או מפרסמים, בין באמצעי אלקטרוני ו/ או טכנולוגי ובין בכל אמצעי אחר. איסוף מידע כאמור, לרבות לצורך שימוש מסחרי מנוגד לתקנון האתר ומקנה לחברה זכות תביעה להפסקת השימוש באתר, להפסת איסוף הנתונים וכן לקבלת סעד מתאים, לרבות פיצוי כספי.

4. פרסום באתר והתקשרות עם צדדים שלישיים

4.1. מובהר בזאת כי חלק מהשטח המוצג באתר יוקדש לפרסומות, ולמשתמש באתר לא תהיה כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לפרסום ו/או תוכנו. השימוש באתר מהווה הסכמה לקבל קבצי cookies מהאתר ו/או החברה המפרסמת. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, לרבות לצרכי זיהוי, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. 

4.2. המשתמש יתבקש לאשר העברת פרטיו לגורמים עסקיים נוספים ו/או קבלת מידע פרסומי. ככל ולא ינתן אישור כאמור, לא ימסרו פרטי המשתמש, אולם החברה עדיין תהא רשאית לשמור אותו במאגריה ולאפיין את שירותיה על בסיסו. מסירת הפרטים כפופה לחוקי ההגנה על הפרטיות.  

4.3. התקשורת של המשתמש באתר עם צדדים שלישיים בין באמצעות שירותי האתר ו/או על באמצעות הפרסומות באתר, תהא באחריות הבלעדית של המשתמש ויחולו במקרה זה כתב הויתור המפורט בסעיף 2 לעיל על כל תתי סעיפיו. 

4.4. עלויות הפרסום באתר, שטחי הפרסום, משך הפרסום, אופן הפרסום נקבעים כולם באופן בלעדי על ידי החברה ו/או מי מטעמה. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את מדיניות הפרסום באתר והיא יכולה לשנותו בכל עת לפי שיקול דעתה. תקנון זה יחול גם ביחס לפרסום המבוצע באתר על ידי עסקים ו/או משתמשים פרטיים (להלן: "המפרסם"). 

4.5. לחברה הזכות לבטל פרסום ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בשל אי עמידה במדיניות הפרסום שקבעה, אי תשלום עבור הפרסום ו/או פרסום שגוי או שקרי, וכן כאשר מדובר בפרסום פוגעני, מיני ו/או בטחוני ו/או פלילי. המשתמש ו/או המפרסם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לפרסום ו/או אי פרסום, ביטולו ו/או הסרתו ו/או תוכנו.

4.6. ביטול עסקאות כפוף להוראות הדין הישראלי ולמדיניות החברה ו/או צדדים שלישיים ו/או בתי עסק ו/או מפרסם עימם מתבצעת ההתקשרות ו/או ההזמנה ו/או הרכישה. החברה בשום אופן לא תאפשר ביטול עסקה, אלא בהתאם להוראות הדין, ולא תאפשר ביטול עסקה במקרה והמוצר נרכש מצד שלישי כלשהו ו/או בית עסק ו/או מפרסם. החברה אינה אחראית למידניות ביטול העסקה של אותם גורמים.

4.7. אסור לפרסם באתר ו/או בשטחי הפרסום ו/או הודעות ודפים קופצים תוכן מיני, מוצרים מיניים, פליליים, סחר בבעלי חיים וכל פרסום אחר האסור לפי הוראות הדין הישראלי. החברה שומרת לעצמה להסיר, לבטל, להשעות ולחסום כל אדם, לרבות בית עסק ו/או מפרסם אשר ביצע פרסום בלתי חוקי, מעליב, פוגעני, מיני, גזעני וכיוצ"ב לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הזכויות באתר (קניין רוחני)

5.1. האתר מצוי בבעלותה הבלעדית של החברה ומהווה קניינה. חל איסור מוחלט של העתקת מידע, פרסום, פרסומת, תוכן, דף אינטרנט, תיבת התקשרות, פרטי צדדים שלישיים, בתי עסק ו/או גורמים פרטיים ללא אישור מראש של החברה בכתב. אסור לעשות באתר שימוש מסחרי כלשהו ללא קבלת אישורה של החברה מראש בכתב, וכן להעתיק ו/או להשתמש בסימן מסחרי ו/או עיצוב ו/או סממן אחר המיוחס לאתר ו/או לחברה.

5.2. אסור לכל אדם ו/או חבר בני אדם להציג, לשדר, לתרגם, לערוך, לעבד, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשלוח חלק מהאתר וסימניו המסחריים, וכן להכניס שינויים באתר, ללא קבלת הסכמת החברה מראש בכתב. ביצוע אחת מן הפעולות הנ"ל מהווה בין היתר הפרה של חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007 ו/או עוולה מסחרית לפי חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט 1999. 

5.3. הרישום באתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת כלפי החברה וכן רישיון חינמי ללא הגבלה, להשתמש בכל דרך שהיא ובמובן הרחב ביותר, בתכנים שהינך מעלה לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא למשתמש ו/או למפרסם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לחברה ו/או לשימוש שבוצע בתוכן שהועלה לאתר. הינך מאשר בזאת לחברה להמחות באופן בלתי חוזר כל זכות, קניין, לרבות זכות יוצרים בתוכן שהועלה לאתר ולא תהא זכאי לכל תמורה בגין שימוש החברה בתכנים אלה והינך מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.  

5.4. עם השימוש באתר הינך מאשר/ת בזאת כי קראת את התקנון דלעיל ותפעל לפיו, באופן חוקי ובלתי פוגעני ותמלא אחר כל התנאים המצוינים בו, ותפטור את החברה מכל אחריות המפורטת לעיל. 

5.5. תקנון זה פונה לזכר ונקבה ויחיד או רבים כאחד.

הסכם תנאי שימוש באתר

1. תקנון האתר והסכם תנאי שימוש (להלן: "הסכם תנאי השימוש") באתר mixtrade מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. אין בהוראות תנאי השימוש כדי לגרוע מתקנון האתר וההיפך. הוראות הסכם זה והתקנון יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך ו/או מי מטעמך (להלן: "המשתמש") באתר החברה (להלן: "האתר").

2. כל פעולה באתר לרבות לצורכי רכישת מוצרים ו/או פתיחת חנות וירטואלית לצורך מכירת מוצרים, מהווה הסכמה לעמוד בתנאי תקנון האתר והוראות הסכם תנאי השימוש, והוראות סעיף זה יחולו על ביצוע פעולות מכל אמצעי תקשורת ו/או אמצעי מקוון ו/או באמצעות כל תוכנה. ככל אינך מסכים לתקנון האתר ו/או להסכם תנאי השימוש את/ה מתבקש/ת שלא לעשות שימוש בהם.

3. כפי שמפורט בתקנון החברה רשאית בכל עת לשנות באופן חד צדדי את הסכם תנאי השימוש ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תלונה ו/או זכות תביעה בעניין. הוראות הסכם תנאי השימוש אינו מהווה הסכם לטובת צד שלישי, אלא אם כן החליטה על כך החברה, לפי אופי הפעילות העסקית באתר.

4. החברה מעניקה לגולשי האתר את הפלטפורמה לרכוש מוצרים מדפי המכירה, בין היתר באמצעות דפי מכירה המהווים חנות וירטואלית של יצרן, יבואן או קמעונאי. עליך האחריות לבדוק את טיב המוצרים, התוקף, האחריות, מחירם, אופן השימוש בהם ו/או אופן הפעלתם, לקרוא את כל ההוראות הנוגעות למוצרים, מועדי המשלוח וכיוצ"ב ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למוכר המוצר, לרבות בגין פערי מחיר.

5. המשתמש, כלומר רוכש המוצר או המוכר הוא האחראי הבלעדי לקבלת ו/או מסירת המידע והפרטים המלאים לגבי כל מוצר שיימכר באתר, ובכלל זאת עלייך להימנע מרכישה או מכירה של מוצרים באופן המפר זכויות קניין רוחני.

6. החברה אינה אוסרת תחרות בדפי המכירה, ועל כן על המשתמש לשים לב לכל שינוי במחיר המוצר ו/או המבצע שיחול לגביו, במידה ויהיה כזה. עם זאת אין לעשות שימוש פסול בתמחור המוצרים, לרבות באמצעות הצגת מבצעים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע התנהלות שכזו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. כמפורט בתקנון האתר, על המשתמש להיות מעל לגיל 18. פעולה של משתמש מתחת לגיל 18 משמעה שבוצעה באמצעות אפוטרופוס מטעמו והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למי מהצדדים (הרוכש או המוכר). על המשתמש להחזיק באמצעי תשלום בתוקף תוך מסירת מלוא הפרטים הנדרשים לביצוע הפעולה לפי דרישת החברה, לרבות שירותי חיוב דוגמת PayPal.

8. עם רישום לאתר הינך מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות והודעות ממערכת מהאתר ו/או מי מטעמו. האפשרות לחסום קבלת הודעות ו/או דיוורים תהיה כפופה לכל דין.

9. אספקת המוצרים או השירותים שנרכשו תחול עם מוכר המוצר, לכתובת בישראל בלבד אלא אם כן צוין אחרת בדף המכירה. כעל הרוכש לוודא כי הכתובת לאספקת המוצרים היא נכונה ועדכנית והאחריות לכך מוטלת עליו. אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. 

10. שליחת המוצרים לכתובת שצוינה בהזמנה תבוצע ע"י דואר ישראל או באמצעות שירות שליחים אחר, בהתאם לבחירת הרוכש בעת ביצוע ההזמנה. שינוע המוצר ותקופת אספקתו לכתובת שבהזמנה יהיו בהתאם לתנאים או המועדים שיקבעו ע"י חברת השליחויות או דואר ישראל, וידוע למשתמש כי לחברה אין שליטה על כך. כך גם תעריפי ההובלה (דמי השלוח) יקבעו ע"י דואר ישראל או כל גורם שילוח אחר, לרבות בשל הצורך הובלת מוצרים כבדים לקומות גבוהות ו/או העדר מעלית בבנין (להלן: "הובלה חריגה").

11. החברה או המוכר יוכלו לגבות תשלום נוסף עבור הובהל חריגה לאחר שהקונה אישר זאת, ואף תשלום נוסף עבור התקנת המוצר והפעלתו. 

12. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה שכתובת המשלוח שצוינה בה מוגבלת מטעמי ביטחון ו/או גורמי אכיפת החוק ו/או דרישת המוכרים (הספקים).

13. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל. 

14. האפשרות לאיסוף עצמי של מוצר שנרכש באתר תתאפשר לפי החלטת המוכר, תוך המועד שיקבע לכך. קונה שלא יאסוף את המוצר עד המועד שנקבע, החברה או המוכר יהיו רשאי לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 30 ₪ ליום ו/או לקבוע כי אי דרישת המוצר תחשב כהודעת הקונה לביטול העסקה. החברה או המוכר יהיו רשאים לגבות מהלקוח דמי ביטול לפי התעריף שתפרסם החברה או המוכר.  

15. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי דפוס) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי.

16. ככל והמוצר לא הושמד והרוכש ביקש לאסוף אותו החברה ו/או המוכר ו/או הספק (לפי העניין) יהיו רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר המוצר.  

17. החברה ו/או מי מטעמה ו/או המוכר אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור באספקת המוצרים, אלא אם כן סיבת העיכוב במעשה ו/או מחדל שלהם. החברה ו/או המוכר יפעלו לאספקת המוצר תוך 10 ימי עסקים ממועד שהקונה הודיע על עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תימסר לחברה על ידי הקונה בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-48 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה והקונה לא יידע את החברה ו/או המוכר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הקונה כמי שקיבל את המוצר. הקונה מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי אספקתו של המוצר ו/או אספקתו באיחור. 

18. החברה אינה אחראית על מלאי המוצרים, ואחריות זו תחול על המוכר בלבד. החברה תשתדל להסיר מהאתר מוצרים שאינם במלאי, אלא אם כן הודיע המוכר לחברה כי המוצר יהיה זמין במלאי תוך תקופת זמן שלא תעלה על 3 ימי עסקים. החברה לא תהיה אחראית למידע המפורסם באתר החברה ע"י צדדים שלשיים, לרבות באתר המפרסם אליו הגיע המשתמש באמצעות קישור.

19. החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתמש לאמת את זהותו באמצעי זיהוי או לדרוש ממנו הצגת פרטים נוספים לרבות מידע עסקי. החברה תהא רשאית לדרוש מסירת פרטי זיהוי ו/או אמצעי זיהוי כתנאי למסירה המוצר, לרבות פרטי אשראי. 

20. כחלק בלתי נפרד מהתקנון ו/או הוראות השימוש באתר החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את המשתמש מלעשות כל פעולה באתר ולנקוט נגדו בכל הליך במקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו, לרבות בשל העתקת האתר, שכפולו הפצתו ופרסומו ללא הסכמה מפורשת בכתב מהחברה. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, לרבות פגיעה בסימן מסחרי ו/או קניין רוחני, החברה רשאית בין היתר להסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד הידיעה על כך. 

21. העברת מידע לספקים ו/או למוכרים ו/או למשתמשים בנוגע להפרת התקנון ו/או הפרת סימן מסחרי ו/או פגיעה בקניין רוחני ו/או פגיעה בצד שלישי, לא תהווה עילה נזיקית ו/או חוזית ו/או בבחינת לשון הרע ולא תקנה למאן דהוא פיצוי כלשהו.

22. על המשתמש למלא באתר פרטיו המדויקים, הנכונים והמלאים. מסירת פרטים כוזבים מהווה, בין היתר, הפרה של התקנון ותנאי השימוש באתר החברה. החברה לא תישא באחריות הנוגעת לגניבת שם משתמש או סיסמא ועל המשתמש לנהוג במשנה זהירות ובסודיות מוחלטת בכל הנוגע לפרטי כניסתו לאתר, השימוש בו וביצוע ההזמנות ממנו, לרבות פרטי התשלום. 

23. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, מגונים, בוטים, שקריים ו/או שיש בהם כדי להשמיץ ו/או להטעות ו/או להעליב ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין דרישה שמקורה צד שלישי כלשהו.

24. החברה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל פעולה חוקית על מנת לשמור על קיום התקנון ו/או תנאי המשתמש, לרבות דיווח לרשויות ו/או שלטונות החוק בדבר התנהלות בלתי חוקית, מוסרית ו/או ראויה של משתמש. בכלל זאת רשאית החברה למחוק ו/או להתעלם ו/או לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג פרסום, תוכן או מוצר או חלק מהם והכל לפי שק"ד הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד. 

25. המשתמש מתיר בזאת לחברה לפרסם באתר או בכל אמצעי מקוון ו/או מדיה אחרים, את התכנים באתר ו/או חלק מהם, לרבות נתוני לגבי משובי המשתמשים ו/או תגובות המשתמשים, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. פרסום התגובות ו/או משובי המשתמשים (לטוב או לרע) אינם מהווים המלצה ו/או הבעת דיעה ו/או חוות דעת מטעם החברה. החברה רשאית להציג את המשובים באופן אוטומטי, כמות שהם או לחילופין לאחר שנערכו על ידה ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית לבדוק את אמינות המשובים, זיהוי המשתמש ו/או המניע לפרסום המשוב והיא לא תישא בשום אחריות הנוגעת לכך. 

26. אין לחברה אחריות לגבי זהות המשתמשים באתר ו/או התחקות אחריהם, ואחריות זו מוגבלת למסירת פרטי זיהוי, כפי שדווחו ע"י המשתמש, כחלק כללי מניהול עסקי החברה ו/או האתר, לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים. החברה רשאית למנוע ממשתמש מלפרסם באתר ו/או למכור מוצר ו/או לבטל הזמנה, בין היתר על ידי חסימתו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או כאשר קיים חשד כי המשתמש הפר את תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש. החברה תפעל לשמירת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובכלל זאת ההוראות הנוגעות לעסקת רכש מרחוק. 

27. מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעורים הנקובים בדין, במידה והמשתמש בחר לבטל את ההזמנה. במבצעים, שוברים, קופונים, מכירת מוצרים מתכלים או אם צוין אחרת בעמוד המכירה או בתקנון לא תתאפשר באופן הרגיל, אלא אם נרשם אחרת, ביטול ההזמנה, וזאת בכפוף להוראות הדין ביחס לביטול עסקה.

28. לאחר ביטול ההזמנה, שלא בשל פגם ו/או אי התאמה, המשתמש ידאג להשיב המוצר לספק ו/או החברה, לפי העניין,כשהוא ארוז באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש. ככל ותהיה אפשרות של הספק לאסוף את המוצר מהמשתמש הדבר יהיה כרוך בהשתת הוצאות השילוח ו/או השינוע על המשתמש.

30. החברה בעלת הזכות לשנות או לעדכן את התקנון מעת לעת, ואישור התקנון על ידי המשתמש מהווה הסכמה גם לגבי השינוי או העדכון, ובתנאי שהם אינם חורגים ממסגרת החוק.