דלג לתוכן מרכזי


0 סל קניות 0
תפריט משתמש
צעצועים מספרים

תנאי שימוש באתר

לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: "הלקוח"): כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו הלקוח ו/או לבין האתר של החנות המפעילה.

מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

מי רשאי להשתמש באתר 

כל אדם, לרבות חברה, מוזמן להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה, ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 • למשתמש מלאו 18 שנים;
 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
 • המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או בעל חשבון PayPal פעיל.
 • יחד עם זאת, החברה המפעילה תהיה רשאית למנוע מכל אדם, לרבות מחברה, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר. מניעת השימוש תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא מוגבל בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון [רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק];
 • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה המפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו;
 • היה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • הרישום לאתר

 • שם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות

 • שם פרטי ושם משפחה;
 • כתובת דואר אלקטרוני;
 • בחירת סיסמא;
 • מספר טלפון;
 • כתובת למשלוח..
  החברה המפעילה מציינת שוב בפני הלקוח שהליך רישומו באתר והרשמה למועדון לקוחות שלו מעידים על הסכמתו לתנאי תקנון זה.
 • חברה המפעילה מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת ביצוע הזמנה באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט במקרים בהם יועברו הפרטים או חלקם לספק של המוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה. בנוסף, כל מידע רגיש שימסור הלקוח, בעת ביצוע ההזמנה באתר יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל"מדיניות הסודיות והפרטיות" של האתר כמוגדר בתקנון זה.
 • על המשתמש למלא באתר פרטיו המדויקים, הנכונים והמלאים. מסירת פרטים כוזבים מהווה, בין היתר, הפרה של התקנון ותנאי השימוש באתר החברה. החברה לא תישא באחריות הנוגעת לגניבת שם משתמש או סיסמא ועל המשתמש לנהוג במשנה זהירות ובסודיות מוחלטת בכל הנוגע לפרטי כניסתו לאתר, השימוש בו וביצוע ההזמנות ממנו, לרבות פרטי התשלום. 

  . חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, מגונים, בוטים, שקריים ו/או שיש בהם כדי להשמיץ ו/או להטעות ו/או להעליב ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין דרישה שמקורה צד שלישי כלשהו.

  . החברה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל פעולה חוקית על מנת לשמור על קיום התקנון ו/או תנאי המשתמש, לרבות דיווח לרשויות ו/או שלטונות החוק בדבר התנהלות בלתי חוקית, מוסרית ו/או ראויה של משתמש. בכלל זאת רשאית החברה למחוק ו/או להתעלם ו/או לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג פרסום, תוכן או מוצר או חלק מהם והכל לפי שק"ד הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד. 

  . המשתמש מתיר בזאת לחברה לפרסם באתר או בכל אמצעי מקוון ו/או מדיה אחרים, את התכנים באתר ו/או חלק מהם, לרבות נתוני לגבי משובי המשתמשים ו/או תגובות המשתמשים, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. פרסום התגובות ו/או משובי המשתמשים (לטוב או לרע) אינם מהווים המלצה ו/או הבעת דיעה ו/או חוות דעת מטעם החברה. החברה רשאית להציג את המשובים באופן אוטומטי, כמות שהם או לחילופין לאחר שנערכו על ידה ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית לבדוק את אמינות המשובים, זיהוי המשתמש ו/או המניע לפרסום המשוב והיא לא תישא בשום אחריות הנוגעת לכך. 

  . אין לחברה אחריות לגבי זהות המשתמשים באתר ו/או התחקות אחריהם, ואחריות זו מוגבלת למסירת פרטי זיהוי, כפי שדווחו ע"י המשתמש, כחלק כללי מניהול עסקי החברה ו/או האתר, לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים. החברה רשאית למנוע ממשתמש מלפרסם באתר ו/או למכור מוצר ו/או לבטל הזמנה, בין היתר על ידי חסימתו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או כאשר קיים חשד כי המשתמש הפר את תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש. החברה תפעל לשמירת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובכלל זאת ההוראות הנוגעות לעסקת רכש מרחוק. 

 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 • זמני אספקת משלוחים , החזרות ואיסוף עצמי

 • מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוך 4 ימי עסקים, ובכל מקרה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לאזורים חריגים ממועד אישור ההזמנה וגמר התשלום עבורה
 • לא כולל את יום המשלוח,ימי שישי שבת וערבי חג
 • הזמנה שהתבצעה באתר אחרי שעה 16:00 נחשבת ליום אחראי
 •  מה שעלייך לעשות הוא לבחור את צורת המשלוח, מבין האפשרויות הבאות:                                                                                                                                                                     
 •  איסוף עצמי – שירות חינמי
 • ניתן לבצע איסוף עצמי לאחר 3 שעות מרגע ההזמנה באתר בכתובתנו רחוב עוזיאל 86 בית וגן ירושלים
 •  ניתן לברר  עם החנות לאיסוף עצמי מוקדם בטלפונים 0532348732 או ב 0772007504
 •  .הזמנות לאיסוף עצמי יישמרו בחנותנו עד 21 יום ממועד אישור ההזמנה, ולאחר מכן תבוטלנה
   
 • משלוח עם שליח עד בית הלקוח בעלות 35 שח למעט ישובים מרוחקים
 • המשלוח נארז ביום ההזמנה ונשלח על ידי חברת שליחויות חיצונית 
 • שעות חלוקת המשלוחים החל מ-7:00 בבוקר ועד 18:00 בערב
 • רצוי להזין את הכתובת שאתם נמצאים בה במהלך היום 
 • החנות  כפופה למדיניותחברת המשלוחים ויתכנו שינויים
   
 • החזרות פריטים וזיכויים 
 • ניתן להחזיר/להחליף פריט עד 14 יום מיום קבלתו
 • החזרה/החלפה של פריט היא בכפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית,שלם/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא,בצירוף חשבונית
 • רצוי ומומלץ לעיין בדף הנחיות המצורף למשלוח
 • החזרת הפריט היא באמצעות דואר רשום לכתובת המצורפת בדף ההנחיות,או בהגעה ישירה לחנות ברחוב בית וגן עוזיאל 86 ירושלים
 • עם קבלת הפריט אנו ניצור עמך קשר,באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון
 • ניתן להחזיר אלינו פריטים באמצעות שליח בעלות של 35 ₪. השירות זמין בטלפון0532348732 או ב 0772007504
 • חברת השליחויות תאסוף את הפריט עד 5 ימי עסקים וההחזרה תעובד עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח.
 • ניתן לקבל החזר כספי תוך 24 שעות להזמנה ששולמה במזומן
 • מוצר שהוחזר ע״י לקוח במסגרת ה14 יום יקבל זיכוי למימוש עתידי לקניית מוצרים ממגוון החנות.
 • כתובתנו להחלפה/החזרה רחוב עוזיאל 86 בית וגן ירושלים
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"